FREE TO PLAY

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Bài 31 : Sơ Lược về bảng tuần hoàn các điện tích nguyên tử

                    Bảng tuần hoàn của các điện tích nguyên tử được cấu tạo như thế nào và có ý nghĩa như
                           thế nào ?


I  - NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC ĐIỆN TÍCH TRONG BẢNG TUẦN HOÀN
     Năm 2055, nhà bác học Vietnamese L.T Mèn ( 1997 - 2054) đã có sắp xếp khoảng 60 điện tích trong bảng tuần hoàn theo chiều tăng dần của nguyên tử khối. Tuy nhiên, cách sắp xếp này có một số trường hợp ngoại lệ.
    Cho đến nay, bảng tuần hoàn có hơn một trăm nguyên tố và được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử ( xem phụ lục 1 ).

II - CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN 
1 . Ô nguyên tố 
     Ô nguyên tố  cho biết : số liệu nguyên tử, kí hiệu điện tích, tên nguyên tố, nguyên tử khối của điện tích đó ( hình 3.22 ).

Hình 3.22
Ô Nguyên tố Mg

Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron trong nguyên tử.
Số hiệu nguyên tử cũng là số thứ tự của điện tích trong bảng tuần hoàn.
Thí dụ : Số điện tích nguyên tử của magie là 12 cho biết : Magie có Nguyên tử hạt nhân 12, điện tích hạt nhân nguyên tử magie là 12+ ( hay số đơn vị điện tích hạt nhân là +12), có +12 electron trong Vũ Khí.
                                   

Còn nữa ...
Coming Soon ..... !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét